قابل توجه دانشجویان گرامی آزمون پایان ترم درس آزمایشگاه رله و حفاطت مورخ 1396/10/13 برگزار می شود 

حضور تمامی دانشجویان در جلسه امتحان اجباری می باشد

در صورت غیبت نمره ای برای ایشان ثبت نمی گردد و می بایست با آموزش هماهنگی های لازم صورت پذیرد