تصاویر دوره رله و حفاظت با استفاده از سیمولاتور رله و حفاظت شرکت ابتکار الکتریک قومس 

محل برگزاری مجتمع صنعت آب و برق فارس

تاریخ برگزاری 24 آذر 1396

شرکت برق منطقه ای فارس