1. طراحی IED پشتیبان برای پست مبتنی بر استاندارد IEC 61850  با استفاده از ساختار و توپولوژی یکپارچه حلقه ای

         بیست و دومین کنفرانس شبکه های توزیع برق (سمنان)