1. اتوماسیون شبکه توزیع با استاندارد IEC61850 جهت تشخیص مکان خطا، جداسازی بخش معیوب و بازگزداندن انرژی به بخش بدون خطا 

        اولین همایش ملی مهندسی برق با رویکرد توسعه پایدار در صنعت برق 

2. مدیریت توان ریز شبکه جزیره ای در مواجه با بار غیر خطی با استفاده از روش کنترل دروپ ارتقاء یافته غیر متمرکز

          اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی

3. کنترل غیر متمرکز ریز شبکه جزیره ای در مواجه با بار نامتقارن به روش دروپ ترکیبی فرکانس زاویه

         سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کنترل و الکترونیک