1. پیاده سازی سیستم جامع اتوماسیون پست در ایستگاه 11/66 کیلوولت احمدی نو شیراز

          چهارمین کنگره اتوماسیون صنعت برق (دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز)