1. سرویس و نگهداری بهینه از ایستگاه های DCS

          سومین کنگره اتوماسیون صنعت برق (دانشگاه شیراز)