1. مقایسه الگوریتم رله های Siemens,ABB,MiCom در نحوه تشخیص جهت خطادر خطوط انتقال

           شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران (دانشگاه آزاد کازرون)

 

2. نگهداری سیستم حفاظت و کنترل پست های فشار قوی DCS

          شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران (دانشگاه آزاد کازرون)

 

3. طراحی و ساخت دستگاه  شبیه ساز ایستگاه های  DCS

         دومین کنگره اتوماسیون صنعت برق (دانشگاه صنعتی اصفهان)